За програмата

МП Философска антропология е първа и засега единствена магистърска програма по тематиката на философската антропология в академичния свят не само в България, но и в чужбина.

Инициативата за създаване на МП Философска антропология е звено и етап от повече от 20-годишна академична активност (изследвания, издания, конференции, събиране на литература) в областта на философската антропология, която протича както следва:

1. През 1991 започна формиране на Библиотека по философска антропология, в центъра на която са:

1.1: Издания, преводи и коментари на De Anima на Аристотел (повече в: Иван Колев, Философска антропология, Т. 1)

1.2: Издания на съчинения на философи-антрополози от периода 18-19 век, сред които:

1.3: Издания на събраните съчинения на философите-антрополози от 20 век:

 • Scheler, Max (1971-1997) Gesammelte Werke. 15 Bde. Bouvier Verlag.
 • Plessner, Helmuth (1980-1985) Gesammelte Schriften. 10 Bde. Suhrkamp Verlag.
 • Gehlen, Arnold (1986-) Gesamtausgabe. 10 Bde. Vittorio Klostermann Verlag. [досега са публикувани т. 1, 2, 3, 4, 6 и 7]

1.4: Съвременни изследвания по философска антропология, сред които се открояват имената на:

2. Издания по философска антропология в библиотека Касталия, сред които:

 • 1993 – Новалис. Учениците от Саис. Прев. Никола Георгиев. София: ЛИК.
 • 1994 – Сартр. Бодлер. Прев. Лилия Сталева. София: ЛИК.
 • 1995 – Тома от Аквино. За човека. Прев. Цочо Бояджиев. София: ЛИК.
 • 1998 – Дилтай. Философия на светогледите. Прев. Карл Сабитаев. София: ЛИК.
 • 2003 – Дарвин. Изразяването на емоциите при животните и човека. Прев. К. Янакиев. София: ЛИК.

3. През 1993 се въведе Философска антропология като СИП в спец. Философия на СУ;

4. През 1994 се въведе Философска антропология като задължителна дисциплина в спец. Философия на СУ;

5. През 2013 г. излезе Философска антропология. Идеи, генезис, етапи, която книга е основата на Том 1 от систематично изложение по философска антропология.

6. През 2013 г. започна работа по изграждане на Международен ресурсен център по философска антропология. Събраните материали са на разположение както на преподавателите и студентите от програмата, така и на колеги от чужбина

7. На 14 март 2014 г. се проведе първата от съпътстващите магистърската програма конференции Тяло и сетивност;

8. През 2015 г. се предвижда стартирането на книжна серия Философска антропология, в която серия ще бъдет публикувани:

 • книги на класически автори от областта на философската антропология;
 • книги на съвременни изследователи;
 • сборниците от конференциите по програмата;
 • монографии на преподаватели от програмата;
 • сборници със студентски изследвания;
 • дипломни работи на дипломанти от МП Философска антропология.

9. През 2015 г. се предвижда създаването на Център по философска антропология в СУ “Св. Климент Охридски”.

Очакванията на екипа на програмата са студентите от програмата да се включат активно в изграждането и работата на Центъра и да се проявят като креативни изследователи в тематиката на философската антропология, която в последните 30-ина години преживява ренесанс не само в Германия, но и в много други страни – Италия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания и др., което се вижда от данните, събрани в Ресурсния център.

В следващите няколко години може да се очаква, че МП Философската антропология в СУ ще се превърне в желан партньор в изследователски проекти на философите-антрополози от световната академична общност.

==

Квалификационна характеристика

 Специалност: Философия

Магистърска програма: Философска антропология

1.   Насоченост, образователни цели

Философската антропология като специфична парадигма във философските изследвания на човека и на човешкия опит се характеризира със стремежа философски да разбере „цялостния човек“.

МП Философска антропология има за цел да запознае студентите с основни теории на континенталната философия за същността на човешкото същество и за спецификите на човешкото съществуване, като особено внимание е отделено на възгледите на обновителите на философската антропология през 20 век – Макс Шелер и Хелмут Плеснер.

Философска методология, чрез която се разработват тематиките на предлаганата философска антропология, е преимуществено феноменологията, разбрана в един по-широк смисъл, включващ както идеите на основателя на феноменологията Едмунд Хусерл, така и версиите на Мартин Хайдегер, Жан-Пол Сартр, Морис Мерло-Понти, Гастон Башлар и техните последователи от съвременната феноменология.

МП Философска антропология цели да интегрира преподаването с академични изследвания по тематиките, студентски проучвания, научни конференции и академични издания (монографии, сборници и преводни текстове на класици и съвременни изследователи от парадигмата на философската антропология).

2.   Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)

Студентите ще получат знания относно философските концепции за човешкото същество и спецификите на човешкото съществуване в парадигмата на философската антропология и съвременната феноменология.

На основата на тези знания студентите ще придобият умения да предприемат и извършват собствени феноменологични изследвания върху човешкото съществуване, човешките способности и фрагменти от човешкия опит, ползвайки съвременна философска литература и електронни ресурси.

3.   Професионални компетенции

Завършилите МП Философска антропология ще придобият следните компетенции:

 • Да се ориентират добре в основни философски теории за същността на човека и за спецификите на човешкия опит;
 • Да описват на феноменологичен език антропологичните особености на специфични региони от човешкия опит (изкуство, религия, техника);
 • Да извършват сами феноменологични изследвания върху спецификите на човешкото съществуване.

  4.   Професионална реализация

 Завършилите МП Философска антропология могат да се реализират като:

 • преподаватели по философия и философска антропология във висши училища и участници в академичните философски изследвания;
 • изследователи по философия и философска антропология в институти на БАН;
 • изследователи на човешкото съществуване в структурите на неправителствения сектор.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s