Тема 5

5. Разумът и сърцето (Ordo amoris).

Намирам се в неизмерим свят на сетивни и духовни обекти, които привеждат в непрестанно движение сърцето и страстите ми. Зная, че както предметите, влизащи във възприемащото и мислещото ми познание, така и всичко онова, което искам, избирам, правя, извършвам и постигам, зависи от играта в това движение на сърцето ми. Оттук за мен следва, че всеки вид правилност или погрешност и извратеност в живота и делото ми ще се определят от това, дали съществува обективно правилен порядък за тези пориви в любовта и омразата ми, в симпатията и антипатията ми, в многообразието на интереса ми спрямо нещата от този свят и дали бих съумял да отпечатам в душата си този “ordo amoris“.

Макс Шелер, Нормативното и дескриптивното значение наOrdo amoris”

Който е схванал ordo amoris на някой човек, е схванал и самия човек.

За него като морален субект това е същото, което е формулата на кристала за кристала. С него се про-зира в човека толкова надълбоко, колкото е възможно да се прозре в човека изобщо.

Шелер, Нормативното и дескриптивното значение наOrdo amoris”

 Човекът, преди още да е познаващ (ens cogitans) или искащ (ens volens), е обичащ (ens amans). Пълнотата, степенността, диференциацията, силата на любовта му задава граници на пълнотата, функционалната специфика, силата на възможния дух и възможната за него широта в контакта му с универсума.

ШелерНормативното и дескриптивното значение наOrdo amoris”

Le coeur a ses raisons” (Blaise Pascal).

Ударението на Паскал пада върху “ses” и “raison”. Сърцето има свои доводи: “свои”, за които разумът нищо не знае и никога няма да узнае нещо; и има “доводи”, т.е. съществени и очевидни прозрения за фактите, за които е сляп всеки разум – също както е “сляп” слепият за цвета и глухият за звука.

В това изречение на Паскал е изказано прозрение с най-дълбоко значение – прозрение, което  настоящето отново едва съвсем бавно се надига от купища недоразумения: съществува порядък на сърцето, математика на сърцето, логика на сърцето, която е толкова строга, толкова обективна, толкова абсолютна и непрекършима, колкото са законите и следствията на дедуктивната логика.

 ШелерНормативното и дескриптивното значение наOrdo amoris”

Advertisements