Тема 1

1. Предмет и задача на философската антропология (Шелер, Мястото на човека в Космоса)

Едно учение върху знанието за човека, систематически изложено (антропология), може да бъде изградено или от физиологическо или от прагматическо гледище. – Физиологическото знание за човека е насочено към изследването на това, което природата прави от човека, прагматическото към онова, което той като свободно действащо същество прави от самия себе си, или може и е длъжен да направи.

Кант, Антропология от прагматично гледище, Предговор, с. 21,

Ние обаче нямаме единна идея за човека. Нарастващото многообразие от частни науки, занимаващи се с човека, колкото и да са ценни те, в много по-голяма степен прикриват същността на човека, отколкото я осветляват.

Шелер, Мястото на човека в космоса, 37

Самата дума и понятието човек съдържа една коварна двузначност, без чието разкриване не може да се разглежда въпросът за особеното място на човека.

Думата, от една страна, отразява особените признаци, които човек морфологичнески притежава като подвид на гръбначните животни и бозайниците.

Думата човек освен това се разбира като съвкупност от неща, противопоставящи се по най-категоричен начин на понятието “животно въобще”…

Аз ще наричам това второ понятие същностно понятие за човека за разлика от първото, природосистемно понятие.

Шелер, Мястото на човека в космоса, 38

 

Advertisements